Stadgar

Stadgar för Sjötorps Segelsällskap

Antagna och reviderade 2013-04-21

Sjötorps segelsällskap bildades 1981 och har sin hemort i Sjötorp

§ 1 Ändamål

Segelsällskapet år en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet med inriktning på segling. Segelsällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat och sjömanskap. Verksamheten skall drivas enligt SF:s Riksidrottsförbundets mål och inriktning.

§ 2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

2.2 Medlemskategorier
Medlemmar indelas i följande kategorier:
1. Vuxna medlemmar
2. Ungdomsmedlemmar
3. Familjer
4. Hedersmedlem
Familjemedlemskap innebär att gemensamt boende familjemedlemmar betraktas som medlemmar i Segelsällskapet.
Barn ingår i familjen t o m de är de fyllda 15 år.
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.
Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat Segelsällskapet, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem.
Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av Hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem ar befriad från årsavgift.

2.3 Rättigheter
Medlem får utnyttja Segelsällskapets anläggningar och utrustning samt delta i verksamheten.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i Segelsällskapets hamn- eller uppläggningsanläggning. Se vidare § 11

2.4 Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa Segelsällskapets Stadgar, ordningsföreskrifter och fattade beslut.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar Segelsällskapets tillhörigheter är ersättningsskyldig. Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt enligt båtplatsavtal.
Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur Segelsällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur Segelsällskapet.

2.6 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur Segelsällskapet om medlem
– motverkar Segelsällskapets syften
– skadar Segelsällskapets intressen
– inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
– eller uppträder inom eller utom Segelsällskapet så att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas.
Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen.
Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutning.

§ 3 Beslutande instanser

Segelsällskapets beslutande instanser är föreningsmöte, årsmöte, och extra föreningsmöte. Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder segelsällskapet och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4 Verksamhetsår

Segelsällskapets verksamhetsår är lika med kalenderår

§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter för nästkommande år beslutas på årsmötet. Beslut om extra uttaxering kan ske på föreningsmöte.

§ 6 Betalning

Avgifterna skall vara segelsällskapet tillhanda senast det datum som står angivet på inbetalningskortet. Sista betalningsdag är 30 dagar efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelse skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till del ursprungliga beloppet.

§ 7 Föreningsmöten

7.1 Antal möten
Förutom årsmöte skall fyra ordinarie föreningsmöte hållas under verksamhetsåret.

7.2 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Kallelsen sker via e-post.

7.3 Förslag till dagordning eller motion
Medlem, som vill ha ett särskilt ärende behandlat på årsmöte, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen 30 dagar före mötet. Anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad.
Vi årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
– Val av ordförande och sekreterare för mötet – Val av protokolljusterare och rösträknare
– Fastställande av röstlängd – Fråga om mötet är behörigt utlyst
– Fastställande av dagordning
– Föredragning av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
– Revisorernas berättelse
– Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning
– Fråga om disposition av årets resultat
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– Anmälda ärenden
– Fastställande av arvode till styrelsen
– Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
– Val av styrelse
– Val av revisorer
– Val av valberedning
– Övriga frågor

7.5 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/5 av segelsällskapets medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som föranlett mötet.

7.6 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem som fyllt 16 år och som betalat gällande avgifter har rösträtt på mötet. Familjemedlemskap medfor en röst.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.
Rösträtten är personlig.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner genom lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen skall väljas på årsmöte och skall bestå av ordförande och sex övriga ordinarie ledamöter samt tvåsuppleanter. Ordförande väjs för en tid av ett år samt övriga ordinarie ledamöter för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. 3 ordinarie ledamöter väljs jämna år och 3 udda år.

8.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
Ansvariga för beslut är de som deltagit i mötet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger Styrelsen at:
– Verkställa beslut fattade av föreningsmöte
– Driva segelsällskapets löpande verksamhet
– Fördela arbetsuppgifterna inom Styrelsen
– Tillsätta kommittéer
– Bereda ärenden inför mötena.
– Representera segelsällskapet
– Förvalta segelsällskapets egendom och medel
– Besluta om firmatecknare
– Besluta om antagande av ny medlem

§ 9 Revisorer

Segelsällskapet skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och segelsällskapets räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse. Revisionen skall utföras enligt god revisionssed.

§ 10 Valberedning

Valberedningen bestående av tre medlemmar, en suppleant och två ordinarie medlemmar varav en är sammankallande. Valberedningens uppgift är att:
– till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta
– Motta nomineringar från segelsällskapets medlemmar
Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater
Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§11 Hamnföreskrifter

Föreskrifter för hamnen och båtplatser finns i separat föreskrift, det sk Båtplatsbeviset. Dessa föreskrifter fastställes av styrelsen.

§ 12 Hänvisning till övriga stadgar

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SSF:s stadgar och tävlingsreglementen.
Och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

§ 13 Stadgeändring

Föreligger förslag till Stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Sektioner

Föreningen har för sin verksamhet följande sektioner:
Jollesektion, Brädseglingssektion, Kölbåtssektion samt Anläggningssektion.
Beslut om nya sektioner eller neläggning av sektion fattas av årsmötet

§ 14 Segelsällskapets upplösning

Förslag till segelsällskapets upplösning kan endast behandlas på årsmötet och detta skall framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med segelsällskapets kvarvarande tillgångar, avtal och övriga handlingar.